เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU3301Music Composition for Multimedia
ดนตรีประกอบสื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พุธ08:30-12:30MUSIC101C402911    
อาจารย์: อาจารย์ธนัช ชววิสุทธิกูล
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ดศ.บ.641(4)/1 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
40-28-12
40-1-39
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ดศ.บ.642(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
0-0-0
30-0-30
หมายเหตุ :: ปิดเนื่องจากไม่มีนศ.ลง
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071