เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU3615Music Arranging
การเรียบเรียงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี13:30-17:30MUSIC101C45396    
อาจารย์: ศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง
สำรองให้:ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/8 : ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)
ทุกชั้นปี
45-39-6
45-0-45
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071