เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU3106Popular Music Arranging
การเรียบเรียงดนตรีสำหรับดนตรีสมัยนิยม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร13:30-17:30MUSIC101C60564    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ เอมดวง
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ดศ.บ.641(4)/1 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
60-54-6
60-2-58
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์13:30-17:3036-1118 (บรรยาย)C30624    
อาจารย์: อาจารย์รณชัย ชลวิชิต
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ดศ.บ.642(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
30-5-25
30-1-29
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071