เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WMED2102Foundation of Music Education
พื้นฐานดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์13:30-16:30MUSIC101C553916    
อาจารย์: อาจารย์วิตต์ธาดา เภาคำ
สำรองให้:ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/8 : ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)
ทุกชั้นปี
55-39-16
55-0-55
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071