เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
FDST3301Food Engineering
วิศวกรรมอาหาร
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์10:30-12:30บรรยาย1C20416    
  จันทร์13:30-16:30แปรรูป1C      
อาจารย์: ดร.สันติธรรม โชติประทุม
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทุกชั้นปี
20-4-16
20-0-20
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071