เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
FDST3215Thai Traditional Food Products
ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทย
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (1-6-2)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พุธ08:30-09:30บรรยาย1C351025    
  พุธ09:30-12:30แปรรูป1C      
  จันทร์08:30-11:30แปรรูป1C      
อาจารย์: นายสัตวแพทย์ ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทุกชั้นปี
35-10-25
35-0-35
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071