เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3701English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  112 ศุกร์11:30-14:30MUSIC101C42375    
อาจารย์: อาจารย์รณชัย ชลวิชิต
สำรองให้:ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/8 : ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)42-37-5
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  113 อังคาร08:30-11:3015-0702 (ห้องเรียน)C463610    
อาจารย์: อาจารย์สันติภูมิ ราชวิชา
สำรองให้:ศิลปะและการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ศป.บ.641(4)/1A : ศิลปะและการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปะและการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ศป.บ.641(4)/1B : ศิลปะและการออกแบบ แขนงวิชาออกแบบทัศนศิลป์
46-29-17
46-7-39
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  114 อังคาร14:30-17:30924 (ป.คอมพิวเตอร์)C13130    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.651(4)/6 : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ13-10-3
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  115 พุธ08:30-11:3015-0902 (ห้องเรียน)C50500    
อาจารย์: เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม รป.บ.651(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์50-48-2
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  116 จันทร์12:30-15:30ก5/2C440    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
สำรองให้:เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/15 : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์4-4-0
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  117 อังคาร11:30-14:3015-0702 (ห้องเรียน)C12120    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี นิลงาม
สำรองให้:ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ศศ.บ.651(4)/21 : ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว12-12-0
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  118 พุธ08:30-11:30951 (ห้องเรียน)C34286    
อาจารย์: อาจารย์รัศมี อิสลาม
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 กลุ่ม ศศ.บ.661(4)/2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว34-28-6
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  119 จันทร์09:30-12:3015-0709 (ห้องเรียน)C18180    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร กาซาสบิ
สำรองให้:การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 กลุ่ม วท.บ.661(4)/7 : การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย18-14-4
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  120 อังคาร14:30-17:30บรรยาย1C1284    
อาจารย์: นายสัตวแพทย์ ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 กลุ่ม วท.บ.661(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร12-8-4
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 เสาร์15:30-18:30ออนไลน์C761    
อาจารย์: อาจารย์รณชัย ชลวิชิต
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ดศ.บ.642(4)/4 : ดนตรีสากล7-5-2
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2567 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  202 เสาร์18:30-21:30ออนไลน์C716    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
สำรองให้:เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม วท.บ.642(4)/4 : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์7-1-6
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  203 เสาร์18:30-21:30ออนไลน์C22211    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.652(4)/5 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์22-20-2
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2567 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  240 เสาร์08:30-11:30ออนไลน์C110    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  901 อังคาร08:30-11:3033-802C17143    
อาจารย์: ดร.เมธี รุ่งโรจน์สกุล
แพทย์จีนวรวีร์ สีมาชัยบวร
สำรองให้:การแพทย์แผนจีน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม พจ.บ.641(6)/1 : การแพทย์แผนจีน17-12-5
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071