เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3701English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  113 พฤหัสบดี08:30-11:302973 (ห้องเรียน)C493811    
อาจารย์: อาจารย์พชร ชินสีห์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม วท.บ.641(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย49-38-11
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  114 พฤหัสบดี11:30-14:302973 (ห้องเรียน)C49490    
อาจารย์: อาจารย์พชร ชินสีห์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม วท.บ.641(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย49-49-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  115 พฤหัสบดี14:30-17:302973 (ห้องเรียน)C492524    
อาจารย์: อาจารย์พชร ชินสีห์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม วท.บ.641(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย49-25-24
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  116 พฤหัสบดี08:30-11:3015-0604 (ห้องเรียน)C30282    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิดานันท์ ชำนาญเวช
อาจารย์พิมลพรรณ ธรรมวุฒิพิศาล
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ศศ.บ.641(4)/4 : จิตวิทยา30-28-2
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  117 พฤหัสบดี14:30-17:3015-1008 (ห้องเรียน)C642    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา บุตรไชย
สำรองให้:นาฏศิลป์และศิลปการแสดง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ศศ.บ.641(4)/16 : นาฏศิลป์และศิลปการแสดง6-4-2
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  118 จันทร์08:30-11:30MUSIC101C33276    
อาจารย์: อาจารย์รณชัย ชลวิชิต
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ดศ.บ.641(4)/1 : ดนตรีสากล33-26-7
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  119 จันทร์12:30-15:30MUSIC101C35350    
อาจารย์: อาจารย์รณชัย ชลวิชิต
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ดศ.บ.641(4)/1 : ดนตรีสากล35-28-7
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  120 พุธ08:30-11:302694/1C29236    
อาจารย์: ดร.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
สำรองให้:การประกอบอาหารและการจัดการงานครัว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ศศ.บ.651(4)/22 : การประกอบอาหารและการจัดการงานครัว29-23-6
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  121 จันทร์08:30-11:302870 (ห้องเรียน)C34277    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
สำรองให้:การตลาดดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.651(4)/3 : การตลาดดิจิทัล34-27-7
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  122 ศุกร์08:30-11:3015-1308 (ห้องเรียน)C34268    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
สำรองให้:การตลาดดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.651(4)/3 : การตลาดดิจิทัล34-23-11
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  123 อังคาร08:30-11:3015-1005 (ห้องเรียน)C523022    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
สำรองให้:นิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม นศ.บ.651(4)/1 : นิเทศศาสตรบัณฑิต52-29-23
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  124 อังคาร14:30-17:3015-1005 (ห้องเรียน)C51456    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
สำรองให้:นิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม นศ.บ.651(4)/1 : นิเทศศาสตรบัณฑิต51-41-10
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  125 ศุกร์08:30-11:3015-1005 (ห้องเรียน)C52511    
อาจารย์: อาจารย์อมรเทพ สกุณา
สำรองให้:นิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม นศ.บ.651(4)/1 : นิเทศศาสตรบัณฑิต52-51-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  126 พุธ08:30-11:3015-0604 (ห้องเรียน)C463016    
อาจารย์: อาจารย์โอฬาร สว่างนุวัตรกุล
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บช.บ.651(4)/1 : บัญชีบัณฑิต46-27-19
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  127 พฤหัสบดี14:30-17:30952 (ห้องเรียน)C25196    
อาจารย์: ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
สำรองให้:การเงินและการลงทุน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.651(4)/2 : การเงินและการลงทุน25-19-6
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  128 พฤหัสบดี08:30-11:3015-0903 (ห้องเรียน)C35350    
อาจารย์: ดร.ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:การจัดการธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.651(4)/1 : การจัดการธุรกิจ35-34-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  129 พฤหัสบดี11:30-14:30952 (ห้องเรียน)C342212    
อาจารย์: ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
สำรองให้:การจัดการธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.651(4)/1 : การจัดการธุรกิจ34-22-12
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  130 จันทร์13:30-16:3015-0903 (ห้องเรียน)C241410    
อาจารย์: นายธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/2 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล24-13-11
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  131 พฤหัสบดี08:30-11:3015-1008 (ห้องเรียน)C20155    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .ภาคภูมิ มุกดาสนิท
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์20-15-5
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  132 พฤหัสบดี08:30-11:301112C1156    
อาจารย์: อาจารย์วันชลี เพ็งพงศา
สำรองให้:วิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/16 : วิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน11-5-6
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  133 อังคาร14:30-17:301212C26179    
อาจารย์: อาจารย์แดน อุตรพงษ์
สำรองให้:วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/13 : วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง26-17-9
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  134 พฤหัสบดี08:30-11:301312C15114    
อาจารย์: สัตวแพทย์หญิง ดร.นันท์นภัส จิวลวัฒน์
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/22 : เกษตรศาสตร์15-11-4
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  135 จันทร์08:30-11:30323(คอม1)C14131    
อาจารย์: อาจารย์เศรษฐวรรษ พัฒน์สุวรรณ
สำรองให้:การพัฒนาชุมชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ศศ.บ.651(4)/18 : การพัฒนาชุมชน14-13-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  136 จันทร์08:30-11:302871 (ห้องเรียนรวม)C502723    
อาจารย์: ดร.ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 กลุ่ม บธ.บ.661(4)/5 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์50-1-49
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  140 พุธ08:30-11:30411(จษ)C220    
อาจารย์: อาจารย์วิชัย เปรมมณีสกุล
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 เสาร์18:30-21:30ออนไลน์C34340    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
สำรองให้:การตลาดดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.652(4)/3 : การตลาดดิจิทัล34-18-16
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  202 เสาร์18:30-21:30ออนไลน์C432320    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพัฒน์ เสวิกุล
สำรองให้:การจัดการธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม บธ.บ.652(4)/1 : การจัดการธุรกิจ43-23-20
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  240 อาทิตย์17:30-20:3015-0508 (ห้องเรียนรวม)C330    
อาจารย์: อาจารย์โอฬาร สว่างนุวัตรกุล
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม รป.บ.641(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์0-0-0
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่601248    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม รป.บ.642(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์60-12-48
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071