เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3701English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  116 อังคาร14:30-17:30924 (ป.คอมพิวเตอร์)C221012    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .ลวัณกร มุกดาสนิท
สำรองให้:ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม บธ.บ.641(4)/6 : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ22-10-12
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  117 พุธ08:30-11:3015-0606 (ห้องเรียน)C38380    
อาจารย์: เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม รป.บ.641(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์38-38-0
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  118 ศุกร์08:30-11:3015-0606 (ห้องเรียน)C38317    
อาจารย์: เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม รป.บ.641(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์38-28-10
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  119 อังคาร11:30-14:302840 (ห้องเรียน)C1183    
อาจารย์: อาจารย์พัทธนันท์ รัตนวรเศวต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี นิลงาม
สำรองให้:ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ศศ.บ.641(4)/21 : ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว11-8-3
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  120 จันทร์12:30-15:30ก5/2C422    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น
สำรองให้:เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม วท.บ.641(4)/15 : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์4-2-2
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  121 จันทร์13:30-16:3015-0605 (ห้องเรียน)C40337    
อาจารย์: อาจารย์รัศมี อิสลาม
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ศศ.บ.651(4)/2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว40-33-7
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  122 จันทร์09:30-12:3015-1008 (ห้องเรียน)C1156    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร กาซาสบิ
สำรองให้:การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/7 : การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย11-5-6
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  123 พฤหัสบดี08:30-11:30บรรยาย1C13103    
อาจารย์: นายสัตวแพทย์ ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม วท.บ.651(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร13-10-3
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  401 พฤหัสบดี08:30-11:30e-learningC770    
  พฤหัสบดี12:30-15:30e-learningC      
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:วิทยาการประกอบการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม บธ.บ.641(4)/7 : วิทยาการประกอบการ7-7-0
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  141 อังคาร08:30-11:302872 (ห้องเรียนรวม)C110    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  202 เสาร์18:30-21:30ออนไลน์C853    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .ภาคภูมิ มุกดาสนิท
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม วท.บ.642(4)/1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์8-5-3
สอบปลายภาค: 2 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  201 เสาร์18:30-21:30ออนไลน์C201010    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม บธ.บ.642(4)/5 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์20-7-13
สอบปลายภาค: 2 เม.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 พุธ08:30-11:30132(ชัยนาท)C60654    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม รป.บ.641(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์60-6-54
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071