เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
DTED1204Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  117 อังคาร08:30-12:30323(คอม1)C30921    
อาจารย์: อาจารย์พนิตา ชอบทำกิจ
สำรองให้:ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ค.บ.651(4)/8 : ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)30-9-21
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2566 เวลา 10:10 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  118 อังคาร13:30-17:30323(คอม1)C301614    
อาจารย์: อาจารย์พนิตา ชอบทำกิจ
สำรองให้:ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ค.บ.651(4)/8 : ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)30-16-14
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2566 เวลา 10:10 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071