เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EAED1201Emotional Quotient and Social Quotient Activities for Early Childhood Students
การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-12:3034-401C402218    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/5 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
40-22-18
40-0-40
สอบปลายภาค: 1 เม.ย. 2565 เวลา 10:10 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร13:30-17:3034-401C40400    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/5 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
40-40-0
40-0-40
สอบปลายภาค: 1 เม.ย. 2565 เวลา 10:10 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071