เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PHED2104Skill of Football
ทักษะกีฬาฟุตบอล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิต1 (0-2-1)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์09:30-11:30สนามฟุตบอลC453015    
อาจารย์: อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
สำรองให้:พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ค.บ.651(4)/6 : พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
45-30-15
45-0-45
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  102 จันทร์13:30-15:30สนามฟุตบอลC453411    
อาจารย์: อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
สำรองให้:พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ค.บ.651(4)/6 : พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
45-34-11
45-0-45
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071