เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EDUC1201Curriculum Development
การพัฒนาหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-12:3015-1303 (ชั้น 13)C30228    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วงค์แดง
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/5 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-21-9
30-1-29
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์12:30-16:3015-1303 (ชั้น 13)C30273    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วงค์แดง
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/5 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-26-4
30-1-29
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  103 ศุกร์12:30-16:3015-1305 (ชั้น 13)C30237    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วงค์แดง
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/5 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/10 : ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-15-15
15-8-7
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  104 อังคาร08:30-12:3015-1304 (ชั้น 13)C30228    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/6 : พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-21-9
30-1-29
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  105 อังคาร13:30-17:3015-1304 (ชั้น 13)C30228    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/6 : พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-20-10
30-2-28
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  106 ศุกร์08:30-12:3015-1305 (ชั้น 13)C30300    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วงค์แดง
สำรองให้:พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/6 : พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-30-0
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  107 อังคาร13:30-17:3015-1303 (ชั้น 13)C301911    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/11 : เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-19-11
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  108 อังคาร08:30-12:3015-1305 (ชั้น 13)C30237    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
สำรองให้:คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/1 : คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-19-11
30-4-26
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  109 พุธ08:30-12:3015-1307 (ชั้น 13)C30291    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
อาจารย์พิบูลย์ ตัญญบุตร
สำรองให้:คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/1 : คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-29-1
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  110 พุธ08:30-12:3015-1308 (ชั้น 13)C301416    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
สำรองให้:เคมี (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/12 : เคมี (ค.บ. 4 ปี)
ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/13 : ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
19-8-11
11-6-5
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  111 พุธ08:30-12:3015-1309 (ชั้น 13)C30246    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .พัชรา พุ่มพชาติ
สำรองให้:ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/13 : ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-24-6
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  112 จันทร์12:30-16:3015-1304 (ชั้น 13)C301713    
อาจารย์: อาจารย์พิบูลย์ ตัญญบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/14 : คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/3 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-12-18
4-4-0
30-1-29
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  113 จันทร์12:30-16:3015-1305 (ชั้น 13)C30255    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/3 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-25-5
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  114 พุธ08:30-12:3034-401C30300    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/10 : ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-30-0
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  115 ศุกร์12:30-16:3034-401C30300    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/10 : ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-30-0
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  116 ศุกร์08:30-12:3015-1307 (ชั้น 13)C31301    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .พัชรา พุ่มพชาติ
สำรองให้:ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/7 : ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
31-30-1
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  117 จันทร์08:30-12:3015-1304 (ชั้น 13)C30291    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
อาจารย์พิบูลย์ ตัญญบุตร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/2 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-29-1
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  118 พฤหัสบดี13:30-17:3015-1304 (ชั้น 13)C30228    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/2 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-22-8
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  119 ศุกร์08:30-12:3015-1308 (ชั้น 13)C30723    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/4 : ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-7-23
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  120 อังคาร08:30-12:3015-1307 (ชั้น 13)C301515    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วงค์แดง
สำรองให้:สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/9 : สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-13-17
30-2-28
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  121 อังคาร13:30-17:3015-1307 (ชั้น 13)C30291    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด
สำรองให้:สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/9 : สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-29-1
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  122 พฤหัสบดี08:30-12:3015-1307 (ชั้น 13)C30300    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม ค.บ.641(4)/9 : สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
ทุกชั้นปี
30-30-0
30-0-30
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2565 เวลา 14:10 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071