เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU3503Live Concert
การแสดงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-20:30MUSIC101C30327    
อาจารย์: อาจารย์ภมร คล้ายพงษ์พันธุ์
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.612(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
30-3-27
30-0-30
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071