เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU3105Principles of Twentieth Century Music
หลักการดนตรีศตวรรษที่ 20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา: WTMU2103
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-11:30MUSIC101C40319    
อาจารย์: อาจารย์ภัทร นันท์พิพัฒน์สกุล
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
40-24-16
40-7-33
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 พฤหัสบดี17:30-20:3036-1118 (บรรยาย)C30228    
อาจารย์: อาจารย์ภัทร นันท์พิพัฒน์สกุล
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.632(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
30-1-29
30-1-29
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071