เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU2504Ear Training and Application
การฝึกโสตประสาทและการประยุกต์ใช้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต1 (0-2-1)
เงื่อนไขรายวิชา: WTMU1102
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พุธ08:30-10:30MUSIC101C45432    
อาจารย์: อาจารย์ภมร คล้ายพงษ์พันธุ์
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
45-11-34
45-32-13
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  102 พุธ10:30-12:30MUSIC101C46451    
อาจารย์: อาจารย์ภมร คล้ายพงษ์พันธุ์
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
46-39-7
45-5-40
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  140 อังคาร08:30-10:3036-1012(บรรยาย)C1394    
อาจารย์: อาจารย์ณภัทร พิริยกิตติ์ศรัณย์
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์11:30-13:30MUSIC101C30219    
อาจารย์: อาจารย์ภมร คล้ายพงษ์พันธุ์
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.632(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
30-2-28
30-19-11
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071