เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU2203History and Evolution of Thai Popular Music
ประวัติและวิวัฒนาการของเพลงไทยสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี08:30-11:30MUSIC101C45441    
อาจารย์: ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
45-44-1
45-0-45
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  102 พฤหัสบดี11:30-14:30MUSIC101C452124    
อาจารย์: ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
45-20-25
45-1-44
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์18:30-21:3036-1118(บรรยาย)C351619    
อาจารย์: ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม ศศ.บ.622(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
35-15-20
35-1-34
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071