เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU2102Harmony for Contemporary Music 1
การประสานเสียงสำหรับดนตรีร่วมสมัย 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล/ดนตรีสากลศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
เงื่อนไขรายวิชา: WTMU1102
รายวิชาต่อเนื่อง:WTMU2103
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-10:30MUSIC101C45369    
อาจารย์: อาจารย์ภัทร นันท์พิพัฒน์สกุล
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
45-24-21
45-12-33
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์10:30-12:30MUSIC101C45450    
อาจารย์: อาจารย์ภัทร นันท์พิพัฒน์สกุล
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
45-32-13
45-13-32
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 09:40 - 11:10 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์16:30-18:30MUSIC101C301218    
อาจารย์: อาจารย์ภัทร นันท์พิพัฒน์สกุล
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.632(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
30-4-26
30-8-22
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071