เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3702English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์13:30-16:3015-0703 (ห้องเรียน)C514110    
อาจารย์: อาจารย์โอฬาร สว่างนุวัตรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม รป.บ.631(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์51-41-10
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์08:30-11:30บรรยาย1C13112    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม วท.บ.631(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร13-11-2
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  103 จันทร์13:30-16:3015-0905 (ห้องเรียน)C41356    
อาจารย์: อาจารย์สันติภูมิ ราชวิชา
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว41-35-6
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2566 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  240 ศุกร์11:30-14:30954 (ห้องเรียน)C440    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  241 พฤหัสบดี17:30-20:30414(ห้องพักอ.ภูมิศาสตร์)C110    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี นิลงาม
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071