เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3702English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี13:30-16:30บรรยาย1C981    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร9-8-1
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์08:30-11:3015-0708 (ห้องเรียน)C39390    
อาจารย์: อาจารย์ชนัฏา โสมณวัฒน์
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว39-38-1
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  103 จันทร์14:30-17:3015-0708 (ห้องเรียน)C382414    
อาจารย์: อาจารย์April Nunez Salvador
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว38-24-14
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  104 อังคาร11:30-14:3015-0508 (ห้องเรียนรวม)C52457    
อาจารย์: ดร.พัทธดนย์ สุขพันธุ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย52-43-9
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  105 จันทร์11:30-14:3034-601 (ห้องเรียน)C53458    
อาจารย์: เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์53-45-8
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  106 จันทร์14:30-17:3034-601 (ห้องเรียน)C53530    
อาจารย์: เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์53-53-0
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  107 อังคาร11:30-14:3034-502 (บัณฑิตศึกษา)C60537    
อาจารย์: อาจารย์สันติภูมิ ราชวิชา
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม บช.บ.621(4)/1 : บัญชีบัณฑิต60-52-8
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  108 ศุกร์08:30-11:3015-0608-9 (ห้องเรียนรวม)C48471    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม นศ.บ.621(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่48-47-1
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  109 ศุกร์12:30-15:3015-0608-9 (ห้องเรียนรวม)C402614    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม นศ.บ.621(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่40-24-16
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  110 พฤหัสบดี14:30-17:30951 (ห้องเรียน)C990    
อาจารย์: อาจารย์เพิ่มพร ณ นคร
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม นศ.บ.621(4)/1 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล9-8-1
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  111 พฤหัสบดี08:30-11:30951 (ห้องเรียน)C39336    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม นศ.บ.621(4)/2 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา39-32-7
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  112 อังคาร08:30-11:30954 (ห้องเรียน)C59518    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม บธ.บ.621(4)/1 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ59-43-16
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  113 ศุกร์08:30-11:30952 (ห้องเรียน)C453312    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .ลวัณกร มุกดาสนิท
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม บธ.บ.621(4)/6 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ45-32-13
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  114 จันทร์08:30-11:3015-0901 (ห้องเรียน)C18171    
อาจารย์: นายธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม วท.บ.621(4)/2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ18-17-1
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  115 ศุกร์11:30-14:3015-0901 (ห้องเรียน)C761    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตานันท์ สิทธิสาร
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม วท.บ.621(4)/7 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม7-6-1
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  116 อังคาร08:30-11:302694/1C32293    
อาจารย์: ดร.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
สำรองให้:อาหารและโภชนาการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม ศศ.บ.631(4)/22 : อาหารและโภชนาการ32-29-3
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  117 พฤหัสบดี08:30-11:3015-1204 (ป.คอมพิวเตอร์)C21165    
อาจารย์: ดร.สุชานันท์ ทองมาก
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม วท.บ.631(4)/1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์21-16-5
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  140 อังคาร12:30-15:3015-0605 (ห้องเรียน)C321    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-20:3015-1203 (ป.คอมพิวเตอร์)C1569    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .ภาคภูมิ มุกดาสนิท
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม วท.บ.632(4)/1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์15-6-9
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  202 อังคาร17:30-20:3015-0708 (ห้องเรียน)C38317    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เดชะคำภู
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม บช.บ.632(4)/1 : บัญชีบัณฑิต38-25-13
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  240 อังคาร17:30-20:3034-401 (บัณฑิตศึกษา)C321    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  241 อาทิตย์08:30-11:3015-0504 (ป.คอมพิวเตอร์)C220    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรางค์ เรืองวานิช
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  242 อาทิตย์14:30-17:30432`(ห้องเรียน)C16151    
อาจารย์: อาจารย์วันชลี เพ็งพงศา
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  243 อาทิตย์16:30-19:3015-0901 (ห้องเรียน)C752    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 พุธ12:30-15:30134(ชัยนาท)C601743    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
อาจารย์ธนันต์ ถาวร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์60-17-43
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071