เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3701English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2564 








 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์12:30-15:3032-510C21138    
อาจารย์: อาจารย์สันติภูมิ ราชวิชา
สำรองให้:ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/13B : ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)21-13-8
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์08:30-11:3032-510C28271    
อาจารย์: อาจารย์สันติภูมิ ราชวิชา
สำรองให้:ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/13A : ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)28-26-2
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  103 พุธ08:30-11:30ประชาธิบดีC50500    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม นศ.บ.621(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่50-48-2
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  104 พฤหัสบดี08:30-11:3015-0908 (ชั้น 9)C391821    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม นศ.บ.621(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่39-17-22
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  105 จันทร์13:30-16:302840C972    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม นศ.บ.621(4)/1 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล9-7-2
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  106 ศุกร์08:30-11:3034-401C35350    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม นศ.บ.621(4)/2 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา35-33-2
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  107 อังคาร14:30-17:3015-0508 (ชั้น 5)C44386    
อาจารย์: ดร.พัทธดนย์ สุขพันธุ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม วท.บ.621(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย44-37-7
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  108 ศุกร์12:30-15:302971C1183    
อาจารย์: ดร.ธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม วท.บ.631(4)/2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ11-8-3
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  109 จันทร์08:30-11:302971C612932    
อาจารย์: อาจารย์มานพ ภู่สุวรรณ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม วท.บ.631(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา61-28-33
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  110 จันทร์11:30-14:302971C61610    
อาจารย์: อาจารย์มานพ ภู่สุวรรณ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม วท.บ.631(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา61-61-0
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  111 พฤหัสบดี12:30-15:30บรรยาย2C15123    
อาจารย์: ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม วท.บ.631(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร15-12-3
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  112 ศุกร์08:30-11:3015-0907 (ชั้น 9)C42402    
อาจารย์: อาจารย์April Nunez Salvador
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม บช.บ.631(4)/1 : บัญชีบัณฑิต
ทุกชั้นปี
42-38-4
42-2-40
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  113 จันทร์11:30-14:30924C26251    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม บธ.บ.631(4)/6 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ26-17-9
สอบปลายภาค: 7 เม.ย. 2565 เวลา 08:30 - 10:30 -
หมายเหตุ ::
  140 อังคาร14:30-17:3034-503C11110    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  141 อังคาร11:30-14:301221C110    
อาจารย์: อาจารย์แดน อุตรพงษ์
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  142 พฤหัสบดี16:30-19:30321(คอม)C110    
อาจารย์: อาจารย์เอกพล กันทอง
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์08:30-11:3015-0605 (ชั้น 6)C871    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
อาจารย์พิมลพรรณ ธรรมวุฒิพิศาล
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม ศศ.บ.622(4)/7 : จิตวิทยา8-6-2
สอบปลายภาค: 3 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 -
หมายเหตุ ::
  240 อาทิตย์08:30-11:3015-0605 (ชั้น 6)C330    
อาจารย์: อาจารย์พิมลพรรณ ธรรมวุฒิพิศาล
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  0 อาทิตย์08:30-11:3015-0605 (ชั้น 6)C000   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์พิมลพรรณ ธรรมวุฒิพิศาล
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  241 อังคาร17:30-20:3015-1104 (ชั้น 11)C440    
อาจารย์: ดร.ธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 พุธ08:30-11:30132(ชน)C60555    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม รป.บ.631(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์60-5-55
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่601347    
อาจารย์: อาจารย์วิลาสินี ชูทอง
ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
ดร.สุภานี นวกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม รป.บ.632(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์60-13-47
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว





             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071