เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
SPSS2501Skill of Movementn in Track and Field
ทักษะการเคลื่อนไหวในกรีฑา
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร11:30-14:30สนามฟุตบอลC53449    
อาจารย์: อาจารย์ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม วท.บ.621(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทุกชั้นปี
53-42-11
53-2-51
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2563 เวลา 14:40 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร14:30-17:30สนามฟุตบอลC532330    
อาจารย์: อาจารย์ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม วท.บ.621(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทุกชั้นปี
53-23-30
53-0-53
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2563 เวลา 14:40 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
  103 ศุกร์11:30-14:30สนามฟุตบอลC54531    
อาจารย์: อาจารย์ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม วท.บ.621(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทุกชั้นปี
54-53-1
53-0-53
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2563 เวลา 14:40 - 15:40 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071