เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PHED4403Learning Management in Individual Sport Teaching
การจัดการเรียนรู้กีฬาบุคคล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-11:30สนามกีฬาในร่ม1C30255    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
ดร.ผกาวดี ไวกสิกรรม
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-24-6
30-1-29
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 15:10 -
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์12:30-15:30สนามกีฬาในร่ม1C30300    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
ดร.ผกาวดี ไวกสิกรรม
สำรองให้:พลศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-29-1
30-1-29
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 - 15:10 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071