เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PHED3303Skills and Method of Teaching Football
ทักษะและวิธีการสอนฟุตบอล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:30สนามฟุตบอลC30300    
อาจารย์: อาจารย์เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม
อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-30-0
30-0-30
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2563 เวลา 09:40 - 10:40 -
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์12:30-15:30สนามฟุตบอลC30264    
อาจารย์: อาจารย์เกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม
อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-25-5
30-1-29
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2563 เวลา 09:40 - 10:40 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071