เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
FDST3202Food Processing 2
การแปรรูปอาหาร 2
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-10:30บรรยาย1C301218    
  จันทร์10:30-13:30แปรรูป1C      
อาจารย์: นายสัตวแพทย์ ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ภักดีโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม วท.บ.621(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ทุกชั้นปี
30-12-18
30-0-30
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071