เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHP1102Physical Fitness Promotion for Health
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พุธ08:30-12:302871 (ห้องเรียนรวม)C1321311    
อาจารย์: อาจารย์มานพ ภู่สุวรรณ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี124-74-50
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
  102 พฤหัสบดี08:30-12:3015-0508 (ห้องเรียนรวม)C1211210    
อาจารย์: ดร.ณัฐธิดา บังเมฆ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
  103 พฤหัสบดี13:30-17:3015-0508 (ห้องเรียนรวม)C1211192    
อาจารย์: ดร.ณัฐธิดา บังเมฆ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
  104 ศุกร์08:30-12:3015-0608-9 (ห้องเรียนรวม)C1271270    
อาจารย์: อาจารย์วรเมธ ประจงใจ
สำรองให้: ทุกชั้นปี121-13-108
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์17:30-21:3015-0908 (ห้องเรียน)C602931    
อาจารย์: อาจารย์วรเมธ ประจงใจ
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-22-38
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2566 เวลา 17:30 - 18:30 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071