เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHP1102Physical Fitness Promotion for Health
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี08:30-12:3015-0508 (ห้องเรียนรวม)C1271270    
อาจารย์: ดร.ณัฐธิดา บังเมฆ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2565 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
  102 พฤหัสบดี13:30-17:3015-0508 (ห้องเรียนรวม)C1321320    
อาจารย์: ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เมฆปั้น
สำรองให้: ทุกชั้นปี125-125-0
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2565 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
  103 ศุกร์08:30-12:302841 (ห้องเรียนรวม)C1311310    
อาจารย์: อาจารย์ธนกร ไข่มุสิก
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2565 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
  104 ศุกร์12:30-16:302841 (ห้องเรียนรวม)C1301300    
อาจารย์: อาจารย์มานพ ภู่สุวรรณ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2565 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์16:30-20:30สนามกีฬาในร่ม1C603129    
อาจารย์: อาจารย์วรเมธ ประจงใจ
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-19-41
สอบปลายภาค: 8 พ.ย. 2565 เวลา 17:30 - 18:30 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071