เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHP1101Exercises for Health
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2564 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-12:30สนามกีฬาในร่ม2C1271270    
อาจารย์: อาจารย์ภาขวัญ ทัศนธนากร
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร13:30-17:30สนามกีฬาในร่ม2C1271270    
อาจารย์: อาจารย์ภาขวัญ ทัศนธนากร
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
  103 ศุกร์08:30-12:30สนามกีฬาในร่ม2C1251232    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
  104 ศุกร์12:30-16:30สนามกีฬาในร่ม2C1251250    
อาจารย์: ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
  105 พฤหัสบดี11:30-15:3034-803 (ห้องเรียน)C1255768    
อาจารย์: อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
สำรองให้: ทุกชั้นปี125-57-68
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-21:30สนามกีฬาในร่ม1C1203585    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรดล เพชรานนท์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-35-85
สอบปลายภาค: 21 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 พุธ08:30-12:30132(ชัยนาท)C60654    
อาจารย์: อาจารย์ภาขวัญ ทัศนธนากร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม รป.บ.631(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-6-54
60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่60852    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรดล เพชรานนท์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม รป.บ.632(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-8-52
60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071