เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EDUC3601Thai for Teachers
ภาษาไทยสำหรับครู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู
หน่วยกิต2 (2-0-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 
 มหาวิทยาลัยทดสอบระบบ
ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  01 จันทร์08:30-15:30ห้องเรียน AC20020    
อาจารย์: นายอาจารย์ทดสอบ ทดสอบ
สำรองให้:ทดสอบระบบบริการการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ทดสอบระบบ2 : ทดสอบระบบบริการการศึกษา
ทดสอบระบบบริการการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ทดสอบระบบ2 : ทดสอบระบบบริการการศึกษา
20-0-20
20-0-20
สอบกลางภาค: 24 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 -
หมายเหตุ ::
  03 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่50050    
อาจารย์:
สำรองให้:ทดสอบระบบบริการการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม ทดสอบระบบ3 : ทดสอบระบบบริการการศึกษา50-0-50
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071