เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MATH1204Number System
ระบบจำนวน
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 
 มหาวิทยาลัยทดสอบระบบ
ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  01 พุธ11:30-13:30ห้องเรียนTest90002L20020   CLOSED 
  จันทร์08:30-10:30ห้องเรียน AC      
อาจารย์:
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071