เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE18 พ.ย. 2566 8:30 น.14 ธ.ค. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 5 (แพทย์ทางเลือก)18 พ.ย. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 418 พ.ย. 2566 8:30 น.20 พ.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 321 พ.ย. 2566 8:30 น.23 พ.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 224 พ.ย. 2566 8:30 น.26 พ.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 127 พ.ย. 2566 8:30 น.29 พ.ย. 2566 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม1 ธ.ค. 2566 8:30 น.14 ธ.ค. 2566 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 1 ธ.ค. 2566 8:30 น.21 มี.ค. 2567 17:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 18 พ.ย. 2566 8:30 น.21 มี.ค. 2567 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 18 พ.ย. 2566 8:30 น.21 มี.ค. 2567 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)29 ธ.ค. 2566 8:30 น.17 มี.ค. 2567 23:00 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 ม.ค. 2567 0:00 น.31 ธ.ค. 2567 0:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 ธ.ค. 2566 8:30 น.21 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ22 ม.ค. 2567 8:30 น.28 ม.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน21 มี.ค. 2567 8:30 น.21 มี.ค. 2567 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (11 ธ.ค. 66) ไปเรียนในวันศุกร์ที่22 มี.ค. 2567 8:30 น.22 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (1 ม.ค. 67) ไปเรียนในวันจันทร์ที่25 มี.ค. 2567 8:30 น.25 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคารที่ (5 ธ.ค. 66) ไปเรียนในวันอังคารที่26 มี.ค. 2567 8:30 น.26 มี.ค. 2567 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (26 ก.พ .67) ไปเรียนในวันพุธที่27 มี.ค. 2567 8:30 น.27 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (28 ธ.ค. 66) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่28 มี.ค. 2567 8:30 น.28 มี.ค. 2567 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (29 ธ.ค. 66) ไปเรียนในวันศุกร์ที่29 มี.ค. 2567 8:30 น.29 มี.ค. 2567 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (22 ธ.ค. 66) ไปเรียนในวันจันทร์ที่1 เม.ย. 2567 8:30 น.1 เม.ย. 2567 16:30 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา1 ธ.ค. 2566 8:30 น.22 เม.ย. 2567 23:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค2 เม.ย. 2567 8:30 น.9 เม.ย. 2567 17:30 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา1 ธ.ค. 2566 8:30 น.22 เม.ย. 2567 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 เม.ย. 2567 8:30 น.22 เม.ย. 2567 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา22 เม.ย. 2567 8:30 น.22 เม.ย. 2567 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน6 พ.ย. 2566 8:30 น.16 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา22 เม.ย. 2567 8:30 น.22 พ.ค. 2567 16:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา22 เม.ย. 2567 8:30 น.21 มิ.ย. 2567 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา28 ก.พ. 2567 8:30 น.22 เม.ย. 2567 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071