เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE22 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 ก.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 422 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 325 มิ.ย. 2565 8:30 น.27 มิ.ย. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 228 มิ.ย. 2565 8:30 น.30 มิ.ย. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 11 ก.ค. 2565 18:30 น.3 ก.ค. 2565 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม4 ก.ค. 2565 8:30 น.17 ก.ค. 2565 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 4 ก.ค. 2565 17:30 น.21 ต.ค. 2565 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 22 มิ.ย. 2565 8:30 น.21 ต.ค. 2565 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 22 มิ.ย. 2565 8:30 น.21 ต.ค. 2565 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)1 ส.ค. 2565 8:30 น.20 ต.ค. 2565 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา4 ก.ค. 2565 8:30 น.21 ต.ค. 2565 15:00 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ22 ส.ค. 2565 8:30 น.28 ส.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน21 ต.ค. 2565 8:30 น.21 ต.ค. 2565 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (12 ส.ค.65) ไปเรียนในวันอังคารที่25 ต.ค. 2565 8:30 น.25 ต.ค. 2565 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธที่ (13 ก.ค.65) ไปเรียนในวันพุธที่26 ต.ค. 2565 8:30 น.26 ต.ค. 2565 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (14 ก.ค.65) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่27 ต.ค. 2565 8:30 น.27 ต.ค. 2565 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (15 ก.ค.65) ไปเรียนในวันศุกร์ที่28 ต.ค. 2565 8:30 น.28 ต.ค. 2565 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (29 ก.ค.65) ไปเรียนในวันจันทร์ที่31 ต.ค. 2565 8:30 น.31 ต.ค. 2565 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (28 ก.ค.65) ไปเรียนในวันอังคารที่1 พ.ย. 2565 8:30 น.1 พ.ย. 2565 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (14 ต.ค.65) ไปเรียนในวันพุธํที่2 พ.ย. 2565 8:30 น.2 พ.ย. 2565 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (13 ต.ค.65) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่3 พ.ย. 2565 8:30 น.3 พ.ย. 2565 17:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค4 พ.ย. 2565 17:00 น.11 พ.ย. 2565 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา4 ก.ค. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา4 ก.ค. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา6 ต.ค. 2565 8:30 น.6 ม.ค. 2566 23:30 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา21 พ.ย. 2565 8:30 น.21 พ.ย. 2565 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน6 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา21 พ.ย. 2565 8:30 น.21 ธ.ค. 2565 16:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071