เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE3 เม.ย. 2566 8:30 น.23 เม.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 43 เม.ย. 2566 8:30 น.4 เม.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 35 เม.ย. 2566 8:30 น.6 เม.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 27 เม.ย. 2566 8:30 น.8 เม.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 19 เม.ย. 2566 8:30 น.10 เม.ย. 2566 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม17 เม.ย. 2566 8:30 น.23 เม.ย. 2566 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 17 เม.ย. 2566 8:30 น.11 มิ.ย. 2566 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 3 เม.ย. 2566 8:30 น.11 มิ.ย. 2566 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 3 เม.ย. 2566 8:30 น.11 มิ.ย. 2566 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)2 พ.ค. 2566 8:30 น.10 มิ.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา17 เม.ย. 2566 8:30 น.11 มิ.ย. 2566 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน11 มิ.ย. 2566 8:30 น.11 มิ.ย. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (17 เม.ย. 66) ไปเรียนในวันจันทร์ที่12 มิ.ย. 2566 8:30 น.12 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (5 มิ.ย. 66) ไปเรียนในวันอังคารที่13 มิ.ย. 2566 8:30 น.13 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธที่ (17 พ.ค. 66) ไปเรียนในวันพุธที่14 มิ.ย. 2566 8:30 น.14 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (4 พ.ค.66) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่15 มิ.ย. 2566 8:30 น.15 มิ.ย. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ที่ (5 พ.ค. 66) ไปเรียนในวันศุกร์ที่16 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันเสาร์ที่ (3 มิ.ย.66) ไปเรียนในวันเสาร์ที่17 มิ.ย. 2566 8:30 น.17 มิ.ย. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (14 พ.ค. 66) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่18 มิ.ย. 2566 8:30 น.18 มิ.ย. 2566 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค20 มิ.ย. 2566 8:30 น.25 มิ.ย. 2566 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา17 เม.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา17 เม.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา9 มิ.ย. 2566 8:30 น.14 ก.ค. 2566 23:30 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา30 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน27 มี.ค. 2566 8:30 น.3 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา30 มิ.ย. 2566 8:30 น.28 ก.ค. 2566 16:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071