เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE18 พ.ย. 2565 8:30 น.14 ธ.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 418 พ.ย. 2565 8:30 น.20 พ.ย. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 321 พ.ย. 2565 8:30 น.23 พ.ย. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 224 พ.ย. 2565 8:30 น.26 พ.ย. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 127 พ.ย. 2565 8:30 น.29 พ.ย. 2565 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม1 ธ.ค. 2565 8:30 น.14 ธ.ค. 2565 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 1 ธ.ค. 2565 17:30 น.21 มี.ค. 2566 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 18 พ.ย. 2565 8:30 น.21 มี.ค. 2566 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 18 พ.ย. 2565 8:30 น.21 มี.ค. 2566 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)29 ธ.ค. 2565 8:30 น.18 มี.ค. 2566 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 ธ.ค. 2565 8:30 น.21 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ19 ม.ค. 2566 17:30 น.25 ม.ค. 2566 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน21 มี.ค. 2566 17:30 น.21 มี.ค. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันเสาร์ที่ (10 ธ.ค.65) ไปเรียนในวันเสาร์ที่25 มี.ค. 2566 8:30 น.25 มี.ค. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (1 ม.ค.66) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่26 มี.ค. 2566 8:30 น.26 มี.ค. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (29 ธ.ค.65) ไปเรียนในวันที่พฤหัสบดีที่30 มี.ค. 2566 17:30 น.30 มี.ค. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันเสาร์ที่ (31 ธ.ค.65) ไปเรียนในวันเสาร์ที่1 เม.ย. 2566 8:30 น.1 เม.ย. 2566 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค2 เม.ย. 2566 8:30 น.11 เม.ย. 2566 21:30 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา1 ธ.ค. 2565 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา1 ธ.ค. 2565 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา19 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา28 ก.พ. 2566 0:00 น.19 เม.ย. 2566 23:30 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน7 พ.ย. 2565 8:30 น.16 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา19 เม.ย. 2566 8:30 น.19 พ.ค. 2566 16:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา19 เม.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 16:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071