เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE19 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 ก.ค. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 419 มิ.ย. 2566 8:30 น.21 มิ.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 322 มิ.ย. 2566 8:30 น.24 มิ.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 225 มิ.ย. 2566 8:30 น.27 มิ.ย. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 128 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม3 ก.ค. 2566 8:30 น.16 ก.ค. 2566 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 4 ก.ค. 2566 17:30 น.22 ต.ค. 2566 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 19 มิ.ย. 2566 8:30 น.22 ต.ค. 2566 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 19 มิ.ย. 2566 8:30 น.22 ต.ค. 2566 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)31 ก.ค. 2566 8:30 น.16 ต.ค. 2566 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา4 ก.ค. 2566 8:30 น.22 ต.ค. 2566 15:00 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา3 ก.ค. 2566 8:00 น.20 ต.ค. 2566 23:00 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ21 ส.ค. 2566 8:30 น.27 ส.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน22 ต.ค. 2566 8:30 น.22 ต.ค. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคารที่ (1 ส.ค. 66) ไปเรียนในวันอังคารที่24 ต.ค. 2566 17:30 น.24 ต.ค. 2566 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันเสาร์ที่ (12 ส.ค. 66) ไปเรียนในวันเสาร์ที่28 ต.ค. 2566 8:30 น.28 ต.ค. 2566 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค1 พ.ย. 2566 8:30 น.7 พ.ย. 2566 21:30 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา4 ก.ค. 2566 8:30 น.15 พ.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา4 ก.ค. 2566 8:30 น.15 พ.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 พ.ย. 2566 8:30 น.15 พ.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา15 พ.ย. 2566 8:30 น.15 พ.ย. 2566 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน6 มิ.ย. 2566 8:30 น.16 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา15 พ.ย. 2566 8:30 น.15 ธ.ค. 2566 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา6 ต.ค. 2566 8:30 น.6 ม.ค. 2567 23:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071