เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE28 มิ.ย. 2564 8:30 น.1 ส.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 428 มิ.ย. 2564 8:30 น.1 ก.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 32 ก.ค. 2564 8:30 น.5 ก.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 26 ก.ค. 2564 8:30 น.9 ก.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 110 ก.ค. 2564 8:30 น.13 ก.ค. 2564 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม19 ก.ค. 2564 8:30 น.1 ส.ค. 2564 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 19 ก.ค. 2564 17:30 น.7 พ.ย. 2564 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 28 มิ.ย. 2564 8:30 น.7 พ.ย. 2564 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 28 มิ.ย. 2564 8:30 น.7 พ.ย. 2564 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)23 ส.ค. 2564 8:30 น.3 พ.ย. 2564 23:00 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ6 ก.ย. 2564 8:30 น.12 ก.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา19 ก.ค. 2564 8:30 น.7 พ.ย. 2564 15:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (21 ต.ค.64) ไปเรียนวันอังคาร9 พ.ย. 2564 17:30 น.9 พ.ย. 2564 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (12 ส.ค.64) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่11 พ.ย. 2564 17:30 น.11 พ.ย. 2564 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (25 ก.ค.64) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่14 พ.ย. 2564 8:30 น.14 พ.ย. 2564 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน7 พ.ย. 2564 8:30 น.7 พ.ย. 2564 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค18 พ.ย. 2564 17:00 น.25 พ.ย. 2564 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา19 ก.ค. 2564 8:30 น.13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา19 ก.ค. 2564 8:30 น.13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ธ.ค. 2564 8:30 น.13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา13 ธ.ค. 2564 8:30 น.13 ธ.ค. 2564 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน17 มิ.ย. 2564 8:30 น.2 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา13 ธ.ค. 2564 8:30 น.12 ม.ค. 2565 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา20 พ.ย. 2564 8:30 น.20 ม.ค. 2565 23:30 น.
    -  ช่วงวันยืนยันการรับส่วนลด18 ส.ค. 2564 5:00 น.8 ต.ค. 2564 16:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071