เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE21 มี.ค. 2565 8:30 น.24 เม.ย. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 421 มี.ค. 2565 8:30 น.23 มี.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 324 มี.ค. 2565 8:30 น.26 มี.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 227 มี.ค. 2565 8:30 น.29 มี.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 130 มี.ค. 2565 8:30 น.1 เม.ย. 2565 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม18 เม.ย. 2565 8:30 น.24 เม.ย. 2565 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 18 เม.ย. 2565 17:30 น.12 มิ.ย. 2565 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 21 มี.ค. 2565 8:30 น.24 เม.ย. 2565 19:00 น.
    -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)25 เม.ย. 2565 8:30 น.1 พ.ค. 2565 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 21 มี.ค. 2565 8:30 น.1 พ.ค. 2565 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)2 พ.ค. 2565 8:30 น.5 มิ.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา18 เม.ย. 2565 8:30 น.12 มิ.ย. 2565 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน12 มิ.ย. 2565 8:30 น.12 มิ.ย. 2565 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค14 มิ.ย. 2565 17:00 น.20 มิ.ย. 2565 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา18 เม.ย. 2565 8:30 น.27 มิ.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา18 เม.ย. 2565 8:30 น.27 มิ.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 มิ.ย. 2565 8:30 น.27 มิ.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา27 มิ.ย. 2565 8:30 น.27 มิ.ย. 2565 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน18 มี.ค. 2565 8:30 น.1 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา27 มิ.ย. 2565 8:30 น.27 ก.ค. 2565 16:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา27 มิ.ย. 2565 8:30 น.26 ส.ค. 2565 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา12 มิ.ย. 2565 8:30 น.14 ก.ค. 2565 23:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071