เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE7 พ.ย. 2564 8:30 น.14 ธ.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 47 พ.ย. 2564 8:30 น.11 พ.ย. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 312 พ.ย. 2564 8:30 น.16 พ.ย. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 217 พ.ย. 2564 8:30 น.21 พ.ย. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 122 พ.ย. 2564 8:30 น.26 พ.ย. 2564 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม1 ธ.ค. 2564 8:30 น.14 ธ.ค. 2564 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 1 ธ.ค. 2564 17:30 น.22 มี.ค. 2565 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 7 พ.ย. 2564 8:30 น.24 มี.ค. 2565 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 7 พ.ย. 2564 8:30 น.24 มี.ค. 2565 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)29 ธ.ค. 2564 8:30 น.16 มี.ค. 2565 23:00 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ19 ม.ค. 2565 8:30 น.25 ม.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 ธ.ค. 2564 8:30 น.22 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันเสาร์ที่ (1 ม.ค.65) ไปเรียนวันเสาร์ที่26 มี.ค. 2565 13:30 น.26 มี.ค. 2565 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (5 ธ.ค.64) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่27 มี.ค. 2565 8:30 น.27 มี.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน22 มี.ค. 2565 17:30 น.22 มี.ค. 2565 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค31 มี.ค. 2565 17:00 น.7 เม.ย. 2565 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา1 ธ.ค. 2564 8:30 น.22 เม.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา1 ธ.ค. 2564 8:30 น.22 เม.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 เม.ย. 2565 8:30 น.22 เม.ย. 2565 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา22 เม.ย. 2565 8:30 น.22 เม.ย. 2565 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน1 พ.ย. 2564 8:30 น.16 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา22 เม.ย. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา22 มี.ค. 2565 8:30 น.14 พ.ค. 2565 23:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา22 เม.ย. 2565 8:30 น.21 มิ.ย. 2565 16:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071