เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 11 ก.ค. 2563 8:30 น.16 ส.ค. 2563 23:00 น.
    -  ชั้นปี 411 ก.ค. 2563 8:30 น.15 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  ชั้นปี 316 ก.ค. 2563 8:30 น.20 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  ชั้นปี 221 ก.ค. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  ชั้นปี 126 ก.ค. 2563 8:30 น.30 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม3 ส.ค. 2563 8:30 น.16 ส.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา3 ส.ค. 2563 17:30 น.15 พ.ย. 2563 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 11 ก.ค. 2563 8:30 น.24 พ.ย. 2563 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 11 ก.ค. 2563 8:30 น.24 พ.ย. 2563 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)31 ส.ค. 2563 8:30 น.2 พ.ย. 2563 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา3 ส.ค. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 15:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน15 พ.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (7 ก.ย.63) ไปเรียนในวันจันทร์ที่16 พ.ย. 2563 17:30 น.16 พ.ย. 2563 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคารที่ (13 ต.ค.63) ไปเรียนในวันอังคารที่17 พ.ย. 2563 17:30 น.17 พ.ย. 2563 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (6 ก.ย.63) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่22 พ.ย. 2563 8:30 น.22 พ.ย. 2563 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค26 พ.ย. 2563 17:00 น.7 ธ.ค. 2563 21:00 น.
    -  วันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา3 ส.ค. 2563 8:30 น.14 ธ.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา3 ส.ค. 2563 8:30 น.14 ธ.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ธ.ค. 2563 8:30 น.14 ธ.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา14 ธ.ค. 2563 8:30 น.14 ธ.ค. 2563 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน1 ก.ค. 2563 8:30 น.17 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้3 ส.ค. 2563 8:30 น.24 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา16 พ.ย. 2563 8:30 น.15 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา30 พ.ย. 2563 8:30 น.20 ม.ค. 2564 23:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071