เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 13 เม.ย. 2564 8:30 น.23 พ.ค. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 413 เม.ย. 2564 8:30 น.16 เม.ย. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 317 เม.ย. 2564 8:30 น.20 เม.ย. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 221 เม.ย. 2564 8:30 น.24 เม.ย. 2564 23:00 น.
    -  ชั้นปี 125 เม.ย. 2564 8:30 น.28 เม.ย. 2564 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม17 พ.ค. 2564 8:30 น.23 พ.ค. 2564 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 17 พ.ค. 2564 17:30 น.11 ก.ค. 2564 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 13 เม.ย. 2564 8:30 น.30 พ.ค. 2564 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 13 เม.ย. 2564 8:30 น.23 พ.ค. 2564 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 24 พ.ค. 2564 8:30 น.30 พ.ค. 2564 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)31 พ.ค. 2564 8:30 น.27 มิ.ย. 2564 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา17 พ.ค. 2564 8:30 น.11 ก.ค. 2564 15:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (3 มิ.ย.64) ไปเรียนในวันพุธที่9 มิ.ย. 2564 17:30 น.9 มิ.ย. 2564 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน11 ก.ค. 2564 8:30 น.11 ก.ค. 2564 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค12 ก.ค. 2564 17:00 น.18 ก.ค. 2564 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา17 พ.ค. 2564 8:30 น.27 ก.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา17 พ.ค. 2564 8:30 น.27 ก.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ก.ค. 2564 8:30 น.27 ก.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา27 ก.ค. 2564 8:30 น.27 ก.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา27 ก.ค. 2564 8:30 น.27 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน13 เม.ย. 2564 8:30 น.5 พ.ค. 2564 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา18 ก.ค. 2564 8:30 น.28 ส.ค. 2564 16:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา18 ก.ค. 2564 8:30 น.27 ก.ย. 2564 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา18 ก.ค. 2564 8:30 น.28 ส.ค. 2564 23:30 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้20 พ.ค. 2564 17:30 น.13 ก.ค. 2564 21:30 น.
    -  วันทำการเพิ่มรายวิชา17 พ.ค. 2564 8:30 น.23 พ.ค. 2564 23:00 น.
    -  การถอน - ยกเลิกรายวิชา17 พ.ค. 2564 8:30 น.23 พ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา17 พ.ค. 2564 0:00 น.23 พ.ค. 2564 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071