เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 15 ก.ค. 2562 8:30 น.18 ส.ค. 2562 23:00 น.
    -  ชั้นปี 415 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:00 น.
    -  ชั้นปี 320 ก.ค. 2562 8:30 น.24 ก.ค. 2562 23:00 น.
    -  ชั้นปี 225 ก.ค. 2562 8:30 น.29 ก.ค. 2562 23:00 น.
    -  ชั้นปี 130 ก.ค. 2562 8:30 น.3 ส.ค. 2562 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม5 ส.ค. 2562 8:30 น.18 ส.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา5 ส.ค. 2562 8:30 น.26 พ.ย. 2562 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 15 ก.ค. 2562 8:30 น.26 พ.ย. 2562 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 15 ก.ค. 2562 8:30 น.18 ส.ค. 2562 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 19 ส.ค. 2562 8:30 น.26 พ.ย. 2562 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)2 ก.ย. 2562 8:30 น.12 พ.ย. 2562 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา5 ส.ค. 2562 8:30 น.26 พ.ย. 2562 16:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (12 ส.ค.62) ไปเรียนในวันจันทร์ที่23 ก.ย. 2562 8:30 น.23 ก.ย. 2562 21:30 น.
    -  วันสอบกลางภาค25 ก.ย. 2562 8:00 น.1 ต.ค. 2562 21:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน26 พ.ย. 2562 8:30 น.26 พ.ย. 2562 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธที่ (23 ต.ค.62) ไปเรียนในวันพุธที่27 พ.ย. 2562 8:30 น.27 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (14 ต.ค.62) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่28 พ.ย. 2562 8:30 น.28 พ.ย. 2562 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (13 ต.ค.62) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่1 ธ.ค. 2562 8:30 น.1 ธ.ค. 2562 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค2 ธ.ค. 2562 8:00 น.13 ธ.ค. 2562 17:00 น.
    -  วันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา5 ส.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา5 ส.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ธ.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา20 ธ.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน21 ก.ค. 2562 8:30 น.4 ส.ค. 2562 16:30 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้5 ส.ค. 2562 8:30 น.26 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา21 ธ.ค. 2562 8:30 น.19 ม.ค. 2563 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา2 ธ.ค. 2562 11:57 น.31 ม.ค. 2563 11:57 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071