เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE9 ธ.ค. 2562 8:30 น.19 ม.ค. 2563 23:00 น.
  -  ชั้นปี 49 ธ.ค. 2562 8:30 น.13 ธ.ค. 2562 23:00 น.
  -  ชั้นปี 314 ธ.ค. 2562 8:30 น.18 ธ.ค. 2562 23:00 น.
  -  ชั้นปี 219 ธ.ค. 2562 8:30 น.23 ธ.ค. 2562 23:00 น.
  -  ชั้นปี 124 ธ.ค. 2562 8:30 น.29 ธ.ค. 2562 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม6 ม.ค. 2563 8:30 น.19 ม.ค. 2563 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 6 ม.ค. 2563 8:30 น.28 เม.ย. 2563 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 9 ธ.ค. 2562 8:30 น.30 ก.ค. 2563 18:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 9 ธ.ค. 2562 8:30 น.30 ก.ค. 2563 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 20 ม.ค. 2563 8:30 น.21 มี.ค. 2563 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)3 ก.พ. 2563 8:30 น.28 เม.ย. 2563 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา6 ม.ค. 2563 8:30 น.28 เม.ย. 2563 16:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (9 ก.พ.63) ไปเรียนในวันเสาร์ที่15 ก.พ. 2563 8:30 น.15 ก.พ. 2563 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (10 ก.พ.63) ไปเรียนในวันจันทร์ที่24 ก.พ. 2563 8:30 น.24 ก.พ. 2563 21:30 น.
    -  วันสอบกลางภาค26 ก.พ. 2563 8:00 น.3 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน28 เม.ย. 2563 8:30 น.28 เม.ย. 2563 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (6 เม.ย.63) ไปเรียนในวันอังคารที่5 พ.ค. 2563 8:30 น.5 พ.ค. 2563 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค12 พ.ค. 2563 8:00 น.18 พ.ค. 2563 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา6 ม.ค. 2563 8:30 น.26 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา6 ม.ค. 2563 8:30 น.26 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 พ.ค. 2563 8:30 น.26 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา26 พ.ค. 2563 8:30 น.26 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา26 พ.ค. 2563 8:30 น.26 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา6 ม.ค. 2563 8:30 น.28 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน21 ธ.ค. 2562 8:30 น.5 ม.ค. 2563 16:30 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้6 ม.ค. 2563 8:30 น.28 เม.ย. 2563 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา27 พ.ค. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา27 พ.ค. 2563 8:30 น.25 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา17 มี.ค. 2563 8:30 น.30 ก.ค. 2563 23:59 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071