เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE18 มิ.ย. 2567 8:30 น.14 ก.ค. 2567 23:00 น.
  -  ชั้นปี 5 (แพทย์ทางเลือก)18 มิ.ย. 2567 8:30 น.20 มิ.ย. 2567 23:00 น.
  -  ชั้นปี 418 มิ.ย. 2567 8:30 น.20 มิ.ย. 2567 23:00 น.
  -  ชั้นปี 321 มิ.ย. 2567 8:30 น.23 มิ.ย. 2567 23:00 น.
  -  ชั้นปี 224 มิ.ย. 2567 8:30 น.26 มิ.ย. 2567 23:00 น.
  -  ชั้นปี 127 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม1 ก.ค. 2567 8:30 น.14 ก.ค. 2567 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 1 ก.ค. 2567 8:30 น.18 ต.ค. 2567 16:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 18 มิ.ย. 2567 8:30 น.14 ก.ค. 2567 19:00 น.
    -  วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)15 ก.ค. 2567 8:30 น.28 ก.ค. 2567 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 18 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 ก.ค. 2567 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)29 ก.ค. 2567 8:30 น.20 ต.ค. 2567 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 ก.ค. 2567 8:30 น.18 ต.ค. 2567 16:00 น.
    -  สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ19 ส.ค. 2567 8:30 น.25 ส.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน18 ต.ค. 2567 8:30 น.18 ต.ค. 2567 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (22 ก.ค. 67) ไปเรียนในวันจันทร์ที่21 ต.ค. 2567 8:30 น.21 ต.ค. 2567 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (29 ก.ค. 67) ไปเรียนในวันอังคารที่22 ต.ค. 2567 8:30 น.22 ต.ค. 2567 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (12 ส.ค. 67) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่24 ต.ค. 2567 8:30 น.24 ต.ค. 2567 16:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (14 ต.ค. 67) ไปเรียนในวันศุกร์ที่25 ต.ค. 2567 8:30 น.25 ต.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค4 พ.ย. 2567 8:00 น.8 พ.ย. 2567 17:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา1 ก.ค. 2567 8:30 น.18 พ.ย. 2567 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา1 ก.ค. 2567 8:30 น.18 พ.ย. 2567 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 พ.ย. 2567 8:30 น.18 พ.ย. 2567 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา18 พ.ย. 2567 8:30 น.18 พ.ย. 2567 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน4 มิ.ย. 2567 8:30 น.14 มิ.ย. 2567 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา18 พ.ย. 2567 8:30 น.18 ธ.ค. 2567 16:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071