ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศกำหนดหลักเกณ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาผู้พิการ(ด่วนที่สุด)
ประกาศกำหนดหลักเกณ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาผู้พิการคลิกที่นี่
ประกาศนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาผู้พิการคลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2565
2.กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
สามารถส่ง Portfolio online ได้ที่ คลิกที่นี่
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา มีเพลงบังคับ คลิกที่นี่
หมายเหตุ ขออภัยขณะนี้ผู้สมัครสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รอบ Portfolio รับเต็มจำนวนแล้ว
หากนักศึกษาท่านใดสมัครและชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนสาขาได้ หรือสมัครใหม่ในสาขาเดิมในรอบโควตา โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร โดยติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่ FB: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1 ต.ค. - 19 ม.ค. 65 สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
ทุก 15 วัน ประกาศผลการคัดเลือกคลิกที่นี่
7 - 8 ก.พ. 65 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
11 ก.พ. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
11 - 28 ก.พ. 65 รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2564
3.กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 2 โควตา (ภาคปกติ)(ด่วนมาก)
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา มีเพลงบังคับ คลิกที่นี่
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา ยื่น portfolio และ VideoClipคลิกที่นี่
วิธีการคัดเลือกสาขาวิชาพลศึกษา คลิกที่นี่
1 ต.ค. 64 - 20 เม.ย. 65 สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
4 - 5 พ.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
ทุก 15 วัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
11 - 28 ก.พ. 65 รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2564
4.สมัครเรียนภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)(ด่วน)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัคร ตาม link: คลิกที่นี่
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีเพลงบังคับ คลิกที่นี่
ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา VideoClip เริ่มยื่นวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปคลิกที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2564
5.กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 3 Admission (ภาคปกติ)(ด่วน)
2 - 10 พ.ค. 65 รับสมัครทางเว็บไซด์ทปอ ที่ mytcas.com
ไม่สอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนกลาง สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
18 พ.ค. 65 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ที่ mytcas.com (ทปอ) :
24 พ.ค. 65 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ที่ mytcas.com (ทปอ) :
18 - 19 พ.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ
2 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
2 - 15 มิ.ย. 65 รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานประเมินผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2564
6.รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท ค่าสมัคร 200 บาท (ชำระในวันรายงานตัว) 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปริญญาเอก ค่าสมัคร 1,000 บาท (ชำระในวันรายงานตัว) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ดูรายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2564
7.ขั้นตอนการสมัครเรียน
ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2563
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071