ข่าวประชาสัมพันธ์
1.กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • สมัครออนไลน์ ครั้งที่ 1 : 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65 (ปิดระบบ 12.00 น.) คลิกที่นี่

 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : จัดสอบแบบออนไลน์ แจ้งวิธีการตามเบอร์โทรหรือ email
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65 คลิกที่นี่

 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 : 8 - 9 มิ.ย. 65 ที่ mytcas.com (ทปอ)คลิกที่นี่

 • สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ
 • สมัครออนไลน์ ครั้งที่ 2 : 11 - 15 มิ.ย. 65 (ปิดระบบ 12.00 น.) คลิกที่นี่

 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : จัดสอบแบบออนไลน์ แจ้งวิธีการตามเบอร์โทรหรือ email
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 12 พ.ค. - 15 มิ.ย. 65 คลิกที่นี่

 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 : 18 - 19 มิ.ย. 65 ที่ mytcas.com (ทปอ)คลิกที่นี่

 • สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ
 • รายงานตัวออนไลน์ : 9 - 30 มิ.ย. 65 คลิกที่นี่

 • หมายเหตุ: 1.มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรับรอบ 4 ในบางสาขา หากจำนวนรับในรอบก่อนหน้าเต็มแล้ว
  2.ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา VideoClipคลิกที่นี่
  ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2565
  2.กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 3 Admission (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • รับสมัครทางเว็บไซด์ทปอ 2 - 10 พ.ค. 65 ที่ mytcas.comคลิกที่นี่

 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65 ที่ mytcas.com (ทปอ) คลิกที่นี่

 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 : 18 - 19 พ.ค. 65 ที่ mytcas.com (ทปอ) คลิกที่นี่

 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65 ที่ mytcas.com (ทปอ) คลิกที่นี่

 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : ไม่สอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนกลาง คะแนนสอบคลิกที่นี่

 • สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 2 มิ.ย. 65 ที่ www.chandra.ac.thคลิกที่นี่

 • รายงานตัวออนไลน์ : 2 - 15 มิ.ย. 65 คลิกที่นี่

 • ประกาศโดย   งานประเมินผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2564
  3.กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 2 โควตา (ภาคปกติ)(ด่วนมาก)
 • 1 ต.ค. 64 - 20 เม.ย. 65 สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 9 พ.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่

 • สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์ ในวันถัดไปหลังจากชำระเงินค่าสมัครเรียน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่

 • ยืนยันรายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่

 • หมายเหตุ : ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา มีเพลงบังคับ คลิกที่นี่
  ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา VideoClipคลิกที่นี่
  วิธีการคัดเลือกสาขาวิชาพลศึกษา คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2564
  4.ประกาศกำหนดหลักเกณ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาผู้พิการ(ด่วน)
  ประกาศกำหนดหลักเกณ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาผู้พิการคลิกที่นี่
  ประกาศนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาผู้พิการคลิกที่นี่
  ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2565
  5.สมัครเรียนภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)(ด่วน)
  รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการประจำปีการศึกษา 2565
  ประกาศรับสมัคร ตาม link: คลิกที่นี่
  ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีเพลงบังคับ คลิกที่นี่
  ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา VideoClip เริ่มยื่นวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไปคลิกที่นี่
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2564
  6.รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก)
  บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่
  ปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
  รายละเอียดหลักสูตร

  ปริญญาโท
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  รายละเอียดหลักสูตร

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  รายละเอียดหลักสูตร

  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  รายละเอียดหลักสูตร

  4. หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
  รายละเอียดหลักสูตร

  ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่

  สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9425800 ต่อ 1901 เวลาราชการ หรือแชทแฟนเพจบัณฑิตวิทยาลัย

  ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2564
  7.ขั้นตอนการสมัครเรียน
  ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2563
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071