เมนูหลัก


จบการศึกษา
เลือกระดับ คณะวิชา ปีการศึกษาที่จบตามที่ต้องการ โดยดูจากภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษา
เริ่มใช้จบปีการศึกษา 2555
ที่
ระดับการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
ภาคการศึกษาที่12
ที่ : จันทรเกษม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
   1002441 : เกษตรศาสตร์2-
   1002915 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ110
   1002916 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร19

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071