เมนูหลัก


จบการศึกษา
เลือกระดับ คณะวิชา ปีการศึกษาที่จบตามที่ต้องการ โดยดูจากภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษา
เริ่มใช้จบปีการศึกษา 2555
ที่
ระดับการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ภาคการศึกษาที่12
ที่ : จันทรเกษม
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
   1000456 : การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง1-
   1000458 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-4
   1002004 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร13
   1002441 : เกษตรศาสตร์1226

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071