เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ รุ่งธรรม ธรรมการปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์     WTMU3104, 101
MUSIC4
(11:30-13:30)
        
อังคาร  WTMU3422, 102
ทางเดิน 2
(08:30-11:30)
 WTMU2104, 102
MUSIC4
(11:30-13:30)
        
 
พุธ
 
              
พฤหัสบดี  WTMU4904, 140
ทางเดิน 3
(08:30-14:30)
    WTMU2404, 201
MUSIC2
(17:30-20:30)
 
ศุกร์  WTMU2404, 101
MUSIC3
(08:30-11:30)
   WTMU1404, 101
MUSIC3
(13:30-16:30)
     
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  TRHM2203  Hotel Management
การจัดการโรงแรม
101(C) 28 ก.พ. 2562
เวลา 08:30-10:00
2872
-
  TRHM2203  Hotel Management
การจัดการโรงแรม
102(C) 28 ก.พ. 2562
เวลา 08:30-10:00
2872
-
หมายเหตุ :   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0804
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงานสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์rungtrombone@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์
เลขที่ 8/159 พลีมคอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 2

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071