เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ รุ่งธรรม ธรรมการปีการศึกษา2561  / 1 2 3 

โปรดทราบ
 
* ไม่พบข้อมูลตารางสอน! *

 อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารันทรา - กาญจนาภิ1ษก ชั้นที่ 10 ห้อง 15- 1007
อาคารที่รับผิดชอบ อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก ชั้น 9 และชั้น 10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก ชั้นที่ 5 ห้อง 15- 0508
อาคารที่รับผิดชอบ อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก ชั้นที่ 5 - 7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์rungtrombone@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์
เลขที่ 8/159 พลีมคอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 2

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071