เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ รณชัย นุชจิระสุวรรณปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์     WTMU3104, 101
MUSIC4
(11:30-13:30)
        
อังคาร     WTMU2104, 101
MUSIC2
(11:30-13:30)
        
พุธ  ENGL3702, 113
MUSIC2
(08:30-11:30)
          
พฤหัสบดี           WTMU3105, 201
MUSIC3
(17:30-20:30)
 
ศุกร์  WTMU2402, 101
WIND
(08:30-11:30)
   WTMU1402, 101
WIND
(13:30-16:30)
     
อาทิตย์           WTMU1402, 201
WIND
(17:30-20:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  ENGL3702  English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
106(C) 4 มี.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
15-0705 (ชั้น 7)
-
  ENGL3702  English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
107(C) 4 มี.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
15-0705 (ชั้น 7)
-
  ACCT3201  Managerial Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
103-(C) 14 พ.ค. 2562
เวลา 08:30-10:30
15-0606 (ชั้น 6)
  COMM2404  Broadcasting and New Media Production
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
101-(C) 14 พ.ค. 2562
เวลา 13:00-14:30
15-0606 (ชั้น 6)
  COMM2404  Broadcasting and New Media Production
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อใหม่
102-(C) 14 พ.ค. 2562
เวลา 13:00-14:30
15-0606 (ชั้น 6)
  WTMU2703  Musical Instrument Maintenance and Repair 1
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดนตรี 1
102-(C) 14 พ.ค. 2562
เวลา 14:40-15:40
15-0606 (ชั้น 6)
  COMM2104  Analysis of Current Affairs for Communication
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
103-(C) 16 พ.ค. 2562
เวลา 08:30-10:30
2871
  TRHM3113  Airline Business and Ticketing
ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
101-(C) 16 พ.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
2871
  TRHM3113  Airline Business and Ticketing
ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
102-(C) 16 พ.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
2871
หมายเหตุ :   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0804
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงานสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์rnuchjirasuwan@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์
เลขที่ 23/48 ถ.บางขุนนนท์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071