เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ รณชัย นุชจิระสุวรรณปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  WTMU3505, 101
VOICE
(08:30-10:30)
        
อังคาร     WTMU2104, 122
MUSIC4
(11:30-13:30)
     
พุธ   WTMU1502, 121
REHEARS1
(09:30-11:30)
       
พฤหัสบดี       WTMU3402, 101
WIND
(13:30-17:30)
 
ศุกร์  WTMU2402, 121
WIND
(08:30-11:30)
       
อาทิตย์  WTMU1502, 221
REHEARS1
(08:30-10:30)
        
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  GELT1001  Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
123(C) 27 ก.พ. 2561
เวลา 08:30-10:00
15-0907 (ชั้น 9)
-
  GESO1103  Man and Environment
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
121(C) 27 ก.พ. 2561
เวลา 10:10-11:10
15-0907 (ชั้น 9)
-
  COMM2104  Analysis of Current Affairs for Communication
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
122(C) 27 ก.พ. 2561
เวลา 14:10-16:10
15-0907 (ชั้น 9)
-
  COMM2104  Analysis of Current Affairs for Communication
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
123(C) 27 ก.พ. 2561
เวลา 14:10-16:10
15-0907 (ชั้น 9)
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์rnuchjirasuwan@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์
เลขที่ 23/48 ถ.บางขุนนนท์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071