เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ อวัสดากานต์ ภูมีปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  WTMU4904, 102
MUSIC4
(08:30-14:30)
    
อังคาร  WTMU3421, 105
ทางเดิน 2
(08:30-12:30)
  WTMU3421, 104
ทางเดิน 2
(13:30-17:30)
 
พุธ     WTMU3901, 101
REHEARS2
(11:30-14:30)
    
พฤหัสบดี  WTMU3422, 101
ทางเดิน 2
(08:30-12:30)
  WTMU3421, 101
ทางเดิน 2
(13:30-17:30)
 
ศุกร์    WTMU3204, 101
MUSIC2
(10:30-12:30)
  WTMU1501, 122
REHEARS1
(13:30-15:30)
 WTMU1501, 121
REHEARS1
(15:30-17:30)
 
อาทิตย์  WTMU3421, 201
331/1
(08:30-12:30)
      
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับอาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์
เลขที่ 95/218 หมู่ 1

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017